Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

این کتاب یک معرفی دمدستی از اصول طراحی هواپیما در دو شاخه نظامی و تجاری می باشد. تا حد زیادی یک دید توصیفی کلی از تمام جنبه های فرآیند طراحی می دهد. این گزارش با توصیف خوب یک دید به الزامات مرتبط با هر متخصص دریک تیم طراحی هواپیما ارائه می دهد. پس از بحث درباره نیازهای طراحی جدید کتاب کیفیت شکل های هواپیماها و پرنده های متفاوت از نوع فوق سبک و هلیکوپتر تا پرنده های فوق سنگین و هواپیماهای با برخاست و فرود کوتاه یا عمودی (V/STOL) را ارزیابی می کند.

 

DownloadFile