Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

برنامه ترسیم مثلث trim

longitudinal__trim__triangle_c_l-c_m_643565792
200000.00 IRR

+

این برنامه با بیش از 360 خط کد بصورت زیر است:

MAC:متغیر عددی اعشاری است برابر با Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که معمولاً برای بال می باشد، واحد آن متر (m) می باشد.

c.L.alpha: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای کل پرنده، واحد آن 1-rad می باشد.

c.L.delta: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای سطح کنترلی طولی (که می تواند الویتور و یا کاناردویتور باشد)،  واحد آن 1-rad می باشد.

c.m.alpha: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی ممان پیچشی با زاویه حمله برای کل پرنده، واحد آن 1-rad می باشد.

c.m.del: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی ممان پیچشی با زاویه حمله برای سطح کنترلی طولی (که می تواند الویتور و یا کاناردویتور باشد)، واحد آن 1-rad می باشد.

X.cg.aft: موقعیت طولی مرکز جرمِ عقب پرنده (عقب ترین cg یا cgaft) واحد آن متر (m) می باشد.

X.cg.fore: موقعیت طولی مرکز جرم جلوی پرنده (جلوترین cg یا cgfore) واحد آن متر (m) می باشد.

X.cg.des: موقعیت طولی مرکز جرم طراحی شده پرنده می باشد. (کهباید جلوتر از مرکز آیرودینامیک درنظر کرفته شود.) که باید مقداری بین دو مرکز ثقل قبل  X.cg.aft> X.cg.des > X.cg.fore داشته باشد که در غیر اینصورت خروجی برنامه اشتباه است. واحد آن متر (m) می باشد.

 n.alpha: تعداد خطوط زاویه حمله ثابت است. که در مثلث تریم کشیده می شود این خطوط موازی راس مثلث می باشند. خط اول زاویه حمله ثابت از راس پایین مثلث می گذرد.

n.delta: تعداد خطوط زاویه سطح کنترلی ثابت است که در مثلث تریم کشیده می شود این خطوط از یک راس شروع و به راس دیگر خاتمه می یابد که خط اول کوتاهِ زاویه کنترلی ثابت بصورت سبز رنگ مشخص  شده و از نقطه راس مربوطه می گذرد.

c.L.max: ماکزیمم برآی پرنده (ماکزیمم منحنی برآ- زاویه حمله)  

c.L.0: برآی زاویه پرنده در زاویه حمله ی صفر

c.m.0: ممان پیچشی پرنده در زاویه حمله ی صفر

شکل های خروجی هواپیما شامل مثلث تریم یا منحنی CL-Cm که با خطوط زاویه حمله ثابت قرمز و زاویه کنترلی ثابت آبی درون مثلث (خط اول کوتاهِ زاویه کنترلی ثابت بصورت سبز رنگ مشخص  شده و از نقطه راس مربوطه می گذرد.) رسم شده و زوایای حمله هر خط زاویه حمله ثابت از n خط که وابسته به تعداد آن است با شماره مشخص شده و محدوده زاویه کنترلی که مربوط به شروع و پایان خط است (که با توجه به جهت افزایش زاویه کنترلی این دو قابل تمایز است.) تعیین شده است. خط زاویه کنترلی ثابت نیز با شماره و محدوده زاویه حمله مشخص شده است. مثلث تریم به صورت فایلی با نام Longitudinal  Trim  Triangle (C_L-C_m).fig در دایرکتوری ای که فایل اجرایی قرار دارد ذخیره می شود.

نمودار بعدی منحنی Cm-alpha به ازای زاویه های کنترلی مختلف است که نمودار برآی اولین زاویه کنترلی سبز رنگ است، زوایای کنترلی با شماره برای نمودارها مشخص شده است. این منحنی بصورت فایلی با نام Pitching Moment Coefficient (C_m-alpha).fig در دایرکتوری فایل اجرایی ذخیره می شود.

 

نمودار آخر هم منحنی CL-alpha به ازای زاویه های کنترلی مختلف است که نمودار برآی اولین زاویه کنترلی سبز رنگ است، در اینجا نیز زوایای کنترلی با شماره برای نمودارها مشخص شده است. این منحنی نیز بصورت فایلی با نام Lift Coefficient (C_L-alpha).fig در دایرکتوری فایل اجرایی ذخیره می شود.

 

لینک خرید