Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

vn plotter - برنامه ترسیم v-n

vn
250000.00 IRR

+

پارامترهای ورودی این برنامه با بیش از 600 خط کد بصورت زیر است:

type: این متغیر یک متغیر متنی با حروف بزرگ است که نوع استاندارد برای رسم نمودار را نمایش می دهد اگر استانداردهای General Avaiation مدنظر باشد عبارت GA و اگر استانداردهای Military مدنظر باشد عبارت MIL استفاده می شود، در حالتی که MIL انتخاب شود. مقدار منفی ضریب بار (nNeg) توسط نرم افزار و رابطه ارائه شده در استانداردهای نظامی محاسبه می شود و از nNeg ورودی استفاده نمی شود.

mTO یا m: متغیر عددی اعشاری  است برابر با وزن هواپیما در فازی که vn در آن رسم می شود، مثل فاز کروز یا برخاست واحد آن kg می باشد.

sigma: متغیر عددی اعشاری است برابر با نسبت چگالی هوا در ارتفاع فاز پروازی مورد نظر به چگالی هوا در سطح دریا این عدد به ارتفاع وابسته بوده و عددی بین صفر تا یک است. مثلا برای سطح دریا عدد 1 در نظر گرفته می شود.

vG: متغیر عددی اعشاری است برابر با سرعت طراحی برای حداکثر شدت تند باد که نباید از vH بیشتر شود و مقدارش نباید از سرعتی که از برخورد خط  c.l.max.pos و خط تندباد بدست می آید کمتر باشد. واحد آن m/s می باشد.

vH:  متغیر عددی اعشاری است برابر با ماکزیمم سرعت افقی پرنده این سرعت در حقیقت از محل تلاقی نمودار درگ یا همان تراست موردنیاز با نمودار تراست موجود برحسب سرعت بدست می آید. (تلاقی دوم) واحد آن m/s می باشد.

vD: متغیر عددی اعشاری است برابر با سرعت شیرجه طراحی که معمولا بین 1.05x vH تا  1.15x vH در نظر گرفته می شود. واحد آن m/s می باشد.

 nPos: متغیر عددی اعشاری است برابر با حد ضریب بار مثبت (خط افقی مثبت در نمودار vn بدون در نظر گرفتن اثر Gust) 

nNeg: متغیر عددی اعشاری است برابر با حد ضریب بار منفی (خط افقی منفی در نمودار vn بدون در نظر گرفتن اثر Gust) در صورتی که استانداردهای MIL انتخاب شود، تآثیری ندارد و می توان آن را صفر در نظر گرفت. (خالی نمی توان گذاشت.)

cLMaxPos: متغیر عددی اعشاری است برابر با ضریب برآی ماکزیمم برای کل پرنده در حالت ضریب بار مثبت می باشد.

cLMaxNeg: متغیر عددی اعشاری است برابر با ضریب برآی ماکزیمم برای کل پرنده در حالت ضریب بار منفی می باشد.

 sRef: متغیر عددی اعشاری است برابر با مساحت مرجع درنظر گرفته شده برای پرنده که معمولاً مساحت بال می باشد، واحد آن m2 می باشد.

MAC: متغیر عددی اعشاری است برابر Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که معمولاً برای بال می باشد، واحد آن m می باشد.

cLalpha:  متغیر عددی اعشاری است برابر شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای کل پرنده واحد آن 1-rad می باشد.

در رسم نمودار vn برای سرعت ها در نظر داشته باشید که vG<vH

پس از اجرای برنامه سه فایل خروجی مانند شکل های زیر در پوشه ی اجرای برنامه با پسوند fig. ذخیره می شود:

پس از اضامه کردن DataCursor در نقاط مورد نظر گرافی مانند گراف زیر بدست می آید:

  

لینک خرید