برنامه ترسیم v-n

24 خرداد 1395
برنامه ترسیم v-n

پارامترهای ورودی این برنامه با بیش از 600 خط کد بصورت زیر است: type: این متغیر یک متغیر متنی با حروف بزرگ است که نوع استاندارد برای رسم نمودار را...

برنامه تئوری Lift Line

22 شهریور 1395

پارامترهای ورودی این برنامه با نزدیک به 250 خط کد بصورت زیر است: n: متغیر عددی صحیح است، که برابر تعداد نقاطی است که نرم افزار بین ریشه و نوک...

برنامه ترسیم مثلث trim

22 مهر 1396
برنامه ترسیم مثلث trim

این برنامه با بیش از 360 خط کد بصورت زیر است: MAC:متغیر عددی اعشاری است برابر با Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که...