برنامه ترسیم v-n

24 خرداد 1395
برنامه ترسیم v-n

پارامترهای ورودی این برنامه با بیش از 600 خط کد بصورت زیر است: type: این متغیر یک متغیر متنی با حروف بزرگ است که نوع استاندارد برای رسم نمودار را...

برنامه تئوری Lift Line

22 شهریور 1395

پارامترهای ورودی این برنامه با نزدیک به 250 خط کد بصورت زیر است: n: متغیر عددی صحیح است، که برابر تعداد نقاطی است که نرم افزار بین ریشه و نوک...

برنامه ترسیم مثلث trim

22 مهر 1396
برنامه ترسیم مثلث trim

این برنامه با بیش از 360 خط کد بصورت زیر است: MAC:متغیر عددی اعشاری است برابر با Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که...

Your Cart : 0 item
Total : تماس بگیرید
Your Cart is currently empty!
Product update
checkout

این برنامه با بیش از 360 خط کد بصورت زیر است:

MAC:متغیر عددی اعشاری است برابر با Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که معمولاً برای بال می باشد، واحد آن متر (m) می باشد.

c.L.alpha: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای کل پرنده، واحد آن 1-rad می باشد.

c.L.delta: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای سطح کنترلی طولی (که می تواند الویتور و یا کاناردویتور باشد)،  واحد آن 1-rad می باشد.

c.m.alpha: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی ممان پیچشی با زاویه حمله برای کل پرنده، واحد آن 1-rad می باشد.

c.m.del: متغیر عددی اعشاری است برابر با شیب نمودار خطی ممان پیچشی با زاویه حمله برای سطح کنترلی طولی (که می تواند الویتور و یا کاناردویتور باشد)، واحد آن 1-rad می باشد.

X.cg.aft: موقعیت طولی مرکز جرمِ عقب پرنده (عقب ترین cg یا cgaft) واحد آن متر (m) می باشد.

X.cg.fore: موقعیت طولی مرکز جرم جلوی پرنده (جلوترین cg یا cgfore) واحد آن متر (m) می باشد.

X.cg.des: موقعیت طولی مرکز جرم طراحی شده پرنده می باشد. (کهباید جلوتر از مرکز آیرودینامیک درنظر کرفته شود.) که باید مقداری بین دو مرکز ثقل قبل  X.cg.aft> X.cg.des > X.cg.fore داشته باشد که در غیر اینصورت خروجی برنامه اشتباه است. واحد آن متر (m) می باشد.

 n.alpha: تعداد خطوط زاویه حمله ثابت است. که در مثلث تریم کشیده می شود این خطوط موازی راس مثلث می باشند. خط اول زاویه حمله ثابت از راس پایین مثلث می گذرد.

n.delta: تعداد خطوط زاویه سطح کنترلی ثابت است که در مثلث تریم کشیده می شود این خطوط از یک راس شروع و به راس دیگر خاتمه می یابد که خط اول کوتاهِ زاویه کنترلی ثابت بصورت سبز رنگ مشخص  شده و از نقطه راس مربوطه می گذرد.

c.L.max: ماکزیمم برآی پرنده (ماکزیمم منحنی برآ- زاویه حمله)  

c.L.0: برآی زاویه پرنده در زاویه حمله ی صفر

c.m.0: ممان پیچشی پرنده در زاویه حمله ی صفر

شکل های خروجی هواپیما شامل مثلث تریم یا منحنی CL-Cm که با خطوط زاویه حمله ثابت قرمز و زاویه کنترلی ثابت آبی درون مثلث (خط اول کوتاهِ زاویه کنترلی ثابت بصورت سبز رنگ مشخص  شده و از نقطه راس مربوطه می گذرد.) رسم شده و زوایای حمله هر خط زاویه حمله ثابت از n خط که وابسته به تعداد آن است با شماره مشخص شده و محدوده زاویه کنترلی که مربوط به شروع و پایان خط است (که با توجه به جهت افزایش زاویه کنترلی این دو قابل تمایز است.) تعیین شده است. خط زاویه کنترلی ثابت نیز با شماره و محدوده زاویه حمله مشخص شده است. مثلث تریم به صورت فایلی با نام Longitudinal  Trim  Triangle (C_L-C_m).fig در دایرکتوری ای که فایل اجرایی قرار دارد ذخیره می شود.

نمودار بعدی منحنی Cm-alpha به ازای زاویه های کنترلی مختلف است که نمودار برآی اولین زاویه کنترلی سبز رنگ است، زوایای کنترلی با شماره برای نمودارها مشخص شده است. این منحنی بصورت فایلی با نام Pitching Moment Coefficient (C_m-alpha).fig در دایرکتوری فایل اجرایی ذخیره می شود.

 

نمودار آخر هم منحنی CL-alpha به ازای زاویه های کنترلی مختلف است که نمودار برآی اولین زاویه کنترلی سبز رنگ است، در اینجا نیز زوایای کنترلی با شماره برای نمودارها مشخص شده است. این منحنی نیز بصورت فایلی با نام Lift Coefficient (C_L-alpha).fig در دایرکتوری فایل اجرایی ذخیره می شود.

 

لینک خرید

پارامترهای ورودی این برنامه با نزدیک به 250 خط کد بصورت زیر است:

n: متغیر عددی صحیح است، که برابر تعداد نقاطی است که نرم افزار بین ریشه و نوک سطح لیفتزا در نظر می گیرد.

croot: متغیر عددی اعشاری برابر با اندازه وتر ریشه سطح لیفتزا است، واحد آن m است.

ctip: متغیر عددی اعشاری برابر با اندازه وتر نوک سطح لیفتزا است،  واحد آن m است.

span: متغیر عددی اعشاری برابر با اسپن یا پهنای سطح لیفتزا است،  واحد آن m است.

thetaroot: متغیر عددی اعشاری برابر با زاویه نصب ریشه سطح لیفتزا است، واحد آن degree است.

thetatip: متغیر عددی اعشاری برابر با زاویه نصب نوک سطح لیفتزا است، واحد آن degree است.

aroot: متغیر عددی اعشاری برابر با شیب منحنی لیفت (ایرفویلِ) ریشه است، واحد آن 1-deg است.

atip: متغیر عددی اعشاری برابر با شیب منحنی لیفت (ایرفویلِ) نوک است، واحد آن 1-deg است.

alpharoot: متغیر عددی اعشاری برابر با زاویه لیفت صفر zero-lift (ایرفویلِ) ریشه است. واحد آن  degree است.

 alphatip: متغیر عددی اعشاری برابر با زاویه لیفت صفر zero-lift (ایرفویلِ) نوک است. واحد آن  degree است.

ClMaxroot: متغیر عددی اعشاری برابر با ماکزیمم ضریب لیفت  (ایرفویلِ) ریشه است.

ClMaxtip: متغیر عددی اعشاری برابر با ماکزیمم ضریب لیفت  (ایرفویلِ) نوک است.

alpha0: متغیر عددی اعشاری برابر با زاویه حمله اولیه که نرم افزار محاسبه توزیع لیفت را از آن شروع می کند. واحد آن  degree است.

tolerance: متغیر عددی اعساری برابر با خطای توزیع لیفت محاسبه شده با مقدار مبنای آن است.

 step: متغیر عددی اعشاری برابر با مقدار افزایش زاویه حمله در هر iterate واحد آن degree است.

این برنامه پس از بدست آوردن نقاط توزیع لیفت در فاصله بین ریشه تا نوک بال (صفر تا یک)، با استفاده از Curve Fitting نرم افزار Matlab معادله منحنی توزیع لیفت را بدست می آورد، با توجه به انحنای منحنی از تابع کسری (گویا) با درجه صورت و مخرج 5 استفاده شده است، نرم افزار بطور اتوماتیک تابع گویا را طوری بدست می آورد که در فاصله صفر تا یک، قطب نداشته باشد، ولی در موارد نادری ممکن است مخرج ریشه داشته باشد، که در این صورت باید برنامه دوباره اجرا شود. نمودار توزیع لیفت و منحنی فیتینگ آن را رسم می کند.

معادله منحنی فیتینگ در انتگرال گیری حاصل ضرب معادله منحنی فیتینگ در تابع وتر، برای محاسبه ضریب برآی بیشینه کاربرد دارد. از اینرو  تابع عددی معادله و حاصل ضرب مذکور در یک فایل متنی با Syntax نرم افزار برای استفاده در توابع انتگرال گیری عددی (.. ,quad) داده می شود. 

 

لینک خرید

پارامترهای ورودی این برنامه با بیش از 600 خط کد بصورت زیر است:

type: این متغیر یک متغیر متنی با حروف بزرگ است که نوع استاندارد برای رسم نمودار را نمایش می دهد اگر استانداردهای General Avaiation مدنظر باشد عبارت GA و اگر استانداردهای Military مدنظر باشد عبارت MIL استفاده می شود، در حالتی که MIL انتخاب شود. مقدار منفی ضریب بار (nNeg) توسط نرم افزار و رابطه ارائه شده در استانداردهای نظامی محاسبه می شود و از nNeg ورودی استفاده نمی شود.

mTO یا m: متغیر عددی اعشاری  است برابر با وزن هواپیما در فازی که vn در آن رسم می شود، مثل فاز کروز یا برخاست واحد آن kg می باشد.

sigma: متغیر عددی اعشاری است برابر با نسبت چگالی هوا در ارتفاع فاز پروازی مورد نظر به چگالی هوا در سطح دریا این عدد به ارتفاع وابسته بوده و عددی بین صفر تا یک است. مثلا برای سطح دریا عدد 1 در نظر گرفته می شود.

vG: متغیر عددی اعشاری است برابر با سرعت طراحی برای حداکثر شدت تند باد که نباید از vH بیشتر شود و مقدارش نباید از سرعتی که از برخورد خط  c.l.max.pos و خط تندباد بدست می آید کمتر باشد. واحد آن m/s می باشد.

vH:  متغیر عددی اعشاری است برابر با ماکزیمم سرعت افقی پرنده این سرعت در حقیقت از محل تلاقی نمودار درگ یا همان تراست موردنیاز با نمودار تراست موجود برحسب سرعت بدست می آید. (تلاقی دوم) واحد آن m/s می باشد.

vD: متغیر عددی اعشاری است برابر با سرعت شیرجه طراحی که معمولا بین 1.05x vH تا  1.15x vH در نظر گرفته می شود. واحد آن m/s می باشد.

 nPos: متغیر عددی اعشاری است برابر با حد ضریب بار مثبت (خط افقی مثبت در نمودار vn بدون در نظر گرفتن اثر Gust) 

nNeg: متغیر عددی اعشاری است برابر با حد ضریب بار منفی (خط افقی منفی در نمودار vn بدون در نظر گرفتن اثر Gust) در صورتی که استانداردهای MIL انتخاب شود، تآثیری ندارد و می توان آن را صفر در نظر گرفت. (خالی نمی توان گذاشت.)

cLMaxPos: متغیر عددی اعشاری است برابر با ضریب برآی ماکزیمم برای کل پرنده در حالت ضریب بار مثبت می باشد.

cLMaxNeg: متغیر عددی اعشاری است برابر با ضریب برآی ماکزیمم برای کل پرنده در حالت ضریب بار منفی می باشد.

 sRef: متغیر عددی اعشاری است برابر با مساحت مرجع درنظر گرفته شده برای پرنده که معمولاً مساحت بال می باشد، واحد آن m2 می باشد.

MAC: متغیر عددی اعشاری است برابر Mean Aerodynamics Chord یا اندازه وتر آیرودینامیکی متوسط به عنوان طول مرجع که معمولاً برای بال می باشد، واحد آن m می باشد.

cLalpha:  متغیر عددی اعشاری است برابر شیب نمودار خطی برآ با زاویه حمله برای کل پرنده واحد آن 1-rad می باشد.

در رسم نمودار vn برای سرعت ها در نظر داشته باشید که vG<vH<vD 

پس از اجرای برنامه سه فایل خروجی مانند شکل های زیر در پوشه ی اجرای برنامه با پسوند fig. ذخیره می شود:

پس از اضامه کردن DataCursor در نقاط مورد نظر گرافی مانند گراف زیر بدست می آید:

  

لینک خرید